Egy kis iskolatörténet

Iskolánk múltjáról

„Az emlékezés az egyetlen Paradicsom,

Amelyből nem lehet bennünket kiűzni.”

Jean Paul

 

Beremend mindig is soknemzetiségű falu volt: magyarok, németek, sokácok és szerbek lakták. A szerbek görögkeleti vallást gyakoroltak, a magyarok zömében reformátusok, a németek és a sokácok római katolikusok voltak. Mindhárom felekezetnek külön temploma és iskolája volt.

Legrégebbi a katolikus iskola volt, amelyben 1770-től folyt oktatás. Az oktatást egy tanító látta el, munkáját a kántor segítette. Az iskola épülete egy tornateremből és egy tanítói lakásból állt.

A szerb közösség is fenntartott egy két tantermes iskolát, amely még 1796-ban épült a szerb templom mellett. 1868-ban épült meg a református iskola.

1910-ben már a két tantermes katolikus iskolában 170 gyerek tanult. A törvény által engedélyezett létszám 60 fő volt tantermenként. Ezért a közigazgatási bizottság kötelezte Beremendet egy községi jellegű iskola felállítására. 1943-ban már 5 tanteremmel és 5 tanítóval működött a községi iskola.

A község református iskolája továbbra is 1 tanteremmel és 1 tanerővel dolgozott. A szerb lakosság fokozatos csökkenése miatt a görögkeleti egyház fenntartásában lévő iskola 1933-ban megszűnt.

Az 1948. évi törvény az iskolák államosításával az egész oktatási rendszert megváltoztatta. Beremenden a református és a katolikus népiskola felszámolás 1948. április 25-én fejeződött be. 1950-ben létrejött az állami általános iskola, amelyben 403 gyermek tanult és 17 oktató dolgozott. Az 1950-es évek végére kicsinek bizonyult az „új” iskola, ezért a helyi vezetés elhatározta, egy 4 tantermes iskola építését. 1960-ban kezdték a munkálatokat, s végül 8 tantermes intézmény épült fel (a mai emeletes iskola régi épületrésze), melyet 1974-ben felújítottak, és tornateremmel bővítették.

Közben az 1975/76-os tanévben megtörtént a körzetesítés. A tagiskolák tanulói és tanítói jól felszerelt, szaktantermi rendszerrel ellátott központi iskolában tanulhattak illetve dolgozhattak. A tanulók számára biztosított volt a napközis ellátás is.

A 90-es években az iskolák működése szempontjából meghatározó tényezővé a helyi önkormányzatok lettek. A beremendi önkormányzat jó gazdája lett az iskolának. Kiemelten kezelte és támogatta: a nemzetiségi nyelvoktatás ügyét, (német iskolai testvérkapcsolat) az enyhe fokban sérült gyerekek integrált képzését, a tehetséggondozás és felzárkóztatás fontosságát, az iskolai sportélet színesítését.

A színes képzési kínálat mellett pedig megteremtette a megfelelő tárgyi feltételeket is: állandóan bővülő közművelődési és iskolai könyvtár, nyelvi labor, korszerű informatikai és szemléltető eszközök.

1996 őszén iskolánkban új időszámítás vette kezdetét. A fenntartó önkormányzat támogatásával fa- és rézfúvós tanszakon 35 növendék kezdhette meg zenei tanulmányait. A következő években további tanszakok indításával bővült a zeneiskola profilja (zongora, ütő tanszak). Az Ifjúsági Fúvószenekar nemcsak az iskolai rendezvények állandó szereplője lett, hanem a községi ünnepélyek, megemlékezések színvonalát emelve szűkebb és tágabb közösségünk egyik legfontosabb kulturális csoportjává vált.

2000-ben a meglévő iskolaépület felújítása történt meg, majd az ún. kisiskola alsós osztálytermeit váltotta ki az új, tágas, modern igényeket is kiszolgáló épületszárny átadása. Ezzel egy időben megújult az iskola udvara is: sportpályákat, a kicsiknek játszóudvart létesítettek. 2008-ban – a tetőtér egy részének beépítésével – a zeneiskola is méltó helyet kapott, így az iskola széttagoltsága teljesen megszűnt.

A századfordulótól a beremendi gyermekek igényes, jól felszerelt iskolába járhatnak, ahol a pedagógusok törekednek arra, hogy a szép környezetet olyan tartalommal töltsék meg, amely minden tanuló számára jó lehetőséget biztosít a továbbtanulásra.

 

 

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.

(kínai közmondás)

 

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola és alapfokú művészeti iskola zeneművészeti ággal, a település egyetlen oktatási intézménye. Beiskolázási körzete: Beremend, Kásád, Kistapolca.

Az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás mellett német nemzetiségi nyelvet, angol idegen nyelvet oktatunk első évfolyamtól. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása integrált formában történik.

 

A 2008/2009-es tanévben indítottuk az iskolaotthonos oktatást az 1. évfolyamon felmenő rendszerben. A felső tagozatos tanulók részére napközi otthonos ellátást biztosítunk, mely magába foglalja a gyermekek étkeztetését és a tanulószobai tevékenységet is.

A bejáró tanulók utazását iskolabusz segíti.

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást  és a tanulási nehézséget enyhítő-segítő tevékenységet. Ennek érdekében a nevelés-oktatás számos területén különféle módszert alkalmazunk: csoportbontás, differenciált órai munka, tantárgyi, művészeti szakkörök, sportfoglalkozások, versenyek, tanulást segítő foglalkozások. Az esélyteremtést szolgálja a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztő ellátása.

 

Zeneiskolai tagozatunk fontos nevelő tényezőjének tartjuk azt, hogy olyan családias légkört sikerült kialakítanunk, amelyben növendék és tanár egyaránt jól érzi magát. Az elmúlt 15 év iskolai és egyéb zenei sikerei bizonyítják, hogy növendékeink helytállnak, különösen az Ifjúsági Fúvószenekar koncertjeit látogatják szívesen a szülők és a zenét kedvelő érdeklődők.

Alapfokú Művészeti Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet.

 

Az egészséges és környezettudatos életvitel kialakítását, a tanulók testi, lelki fejlődését segítik az intézmény mozgásos programjai, melynek legfontosabb elemei: a mindennapos testnevelés és testedzés formái, az erdei iskola, és a különböző életmód programok (egészségnevelési-nap, a Föld napja, Közlekedési nap stb.). A mozgásszervi problémákkal küzdő tanulókkal gyógytestnevelő foglalkozik.

 

A tanulás fontos színtere az iskola könyvtára és informatikai bázisa: előtérbe került az önálló ismeretszerzés képességének elsajátítása. Az informatika szaktanterem, valamint az interaktív táblákkal felszerelt osztálytermek lehetőséget biztosítanak a digitális kompetencia fejlesztésére.

 

Az iskolai nevelés-oktatás nemcsak személyiségfejlesztést, hanem közösségformálást is jelent. A nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve szervezi a gyermekközösség szabadidős programjait.

 

Az iskola pedagógiai munkáját számos társintézmény, szervezet, személy segíti:

Napsugár Óvoda

Közművelődési és Iskolai Könyvtár

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Iskola és Művelődés Beremenden Közalapítvány

Együtt Beremendért Alapítvány

Beremendi Duola Zenebarátok Egyesülete

Duna-Dráva Cement Kft.

Iskolarendőr

Iskola-egészségügyi szakemberek

 

Az utóbbi évtizedben jelentősen javultak a tárgyi feltételeink: iskolánk jól felszerelt, kényelmes, ahol igényes környezetben tanulhatnak a diákjaink.